به گزارش روابط عمومی شبکه بهداشت و درمان فیروزه، نخستین کمیته نماینده بهورزان فیروزه در سال ١۴٠٠ با حضور معاون بهداشت، مسئولین واحدهای ستادی و نماینده بهورزان مراکز خدمات جامع سلامت این شبکه و نماینده اداره بهزیستی  برگزار شد.
دکتر حامد جزجلالیان معاون بهداشتی شبکه بهداشت و درمان فیروزه در این جلسه با اشاره به نقش سازنده بهورزان در آموزش و پیشگیری از بیماری ها عنوان کرد: توجه و برنامه ریزی درخصوص بیماری های غیرواگیر بایستی در اولویت برنامه های بهداشتی قرار بگیرد چراکه در پاندمی بیماری کووید۱۹ نیز مشاهده شد بسیاری از موارد مرگ و میر مربوط به افرادی است که بیماری های زمینه ای داشته اند.
حسین سالاری، مسئول واحد گسترش و ارتقاء شبکه نیز افزود: ضروری است کلیه کارکنان بهداشت و درمان در راستای ارتقاء کمی و کیفی برنامه های ابلاغی وزارت بهداشت و ثبت خدمات مربوطه در سامانه سیب و استفاده از ظرفیت های برون بخشی همچون دهیاران و اعضای شوراها اهتمام ورزند.
در این جلسه برنامه های غربالگری شنوایی و بینایی کودکان ٣-۶ سال، استحقاق سنجی بیمه های روستایی در خانه های بهداشت، غربالگری بیماری های غیرواگیر و برنامه های آموزشی در حوزه سلامت مورد بررسی قرار گرفت.
در پایان مسایل و مشکلات بهورزان مطرح و درخصوص افزایش بهره وری در ارائه خدمات بهداشتی بحث و تبادل نظر صورت گرفت.